ஆடிப் பெருக்கு - Aadip perukku


தனிமையிலே இனிமை காண முடியுமா
காவேரி ஓரம் கவி சொன்ன காதல்
இது தான் உலகமா? இது தான் வாழ்க்கையா?
கண்ணிழந்த மனிதர் முன்னே

Designed and maintained by AKR Consultants